Wypożyczalnia BG ChAT wznawia pracę

W dniu 11.12.2019 r. wypożyczalnia Biblioteki Głównej  ChAT wznowi pracę.

Aby zarejestrować się do BG ChAT należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie katalogu biblioteki.

Osoby już zarejestrowane zapraszamy do czytelni (piętro III, sala nr 323) z ważną legitymacją studencką, aby odnowić konto czytelnicze.

Zamówienia książek będą realizowane w godz. 9.00-15-00 według harmonogramu:  9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00.

(published on 10/12/2019)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE]

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa, reprezentowana przez Rektora ChAT.
Kontakt z Rektoratem ChAT: telefon/fax: +48 22 831-95-97, telefon kom.: +48 506-002-360, e-mail: chat@chat.edu.pl.

Inspektor Ochrony Danych
Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych, wysyłając maila na adres: iod@chat.edu.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe studentów ChAT są przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów.
Podstawa prawna: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
Dane osobowe pracowników ChAT są przetwarzane w celu dokumentacji zatrudnienia na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisów podatkowych.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe studentów ChAT będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu kształcenia, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.
Dane osobowe pracowników ChAT będą przechowywane przez okres zatrudnienia w ChAT, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych studentów ChAT będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz dostawca studenckiej poczty elektronicznej.
Odbiorcami danych pracowników ChAT będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz dostawca służbowej poczty elektronicznej.
Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni przez Administratora pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, by wykonywać swoje obowiązki.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, mają prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania lub żądania ich usunięcia, o ile nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające spełnienie tego żądania, przewidziane w art. 17, ust. 3 RODO.
Prawo do przenoszenia danych może zostać zrealizowane tylko w przypadku wynikającym z art. 165 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tzn. w związku z chęcią przeniesienia z uczelni macierzystej na inną uczelnię, w tym uczelnię zagraniczną.

Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową przyjęcia na studia lub zawarcia umowę o pracę.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W przypadku kiedy osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, uzna, że są one przetwarzane z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).

(published on 04/06/2018)

UWAGA

Katalog kartkowy został zamknięty w roku 2000. Książki pozyskane do biblioteki po tym terminie umieszczone są wyłącznie w KATALOGU KOMPUTEROWYM

(published on 24/08/2016)
RSS feed for library news.
Log in to your account:

Don't have an account? Register here.