News from Biblioteka Główna Chrześcijańskiej Akademi Teologicznej http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-main.pl Uwaga! <p><span style="color: #ff0000;">Uprzejmie informujemy, że&nbsp;w&nbsp;związku ze&nbsp;zmianą siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w&nbsp;Warszawie i przenosinami księgozbioru wypożyczalnia biblioteki ChAT będzie zamknięta do&nbsp;odwołania. </span></p> <p><span style="color: #ff0000;">Zwrotu przeterminowanych materiał&oacute;w bibliotecznych można dokonywać w czytelni ChAT od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 (III pietro, sala nr 323).</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">Przepraszamy za utrudnienia.<br /></span></p> http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem12 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie <h3 style="color: red; text-align: center;"><strong>Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie</strong>&nbsp;</h3> <p class="lato" style="text-align: center;"><em>Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE]</em></p> <p class="lato"><strong>Administrator danych</strong><br />Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa, reprezentowana przez Rektora ChAT.<br />Kontakt z Rektoratem ChAT: telefon/fax: +48 22 831-95-97, telefon kom.: +48 506-002-360, e-mail: chat@chat.edu.pl.</p> <p class="lato"><strong>Inspektor Ochrony Danych</strong><br />Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z kt&oacute;rym można się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych, wysyłając maila na adres: iod@chat.edu.pl.</p> <p class="lato"><strong>Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania</strong><br />Dane osobowe student&oacute;w ChAT są przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studi&oacute;w.<br />Podstawa prawna: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.<br />Dane osobowe pracownik&oacute;w ChAT są przetwarzane w celu dokumentacji zatrudnienia na podstawie przepis&oacute;w prawa, w szczeg&oacute;lności: Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepis&oacute;w podatkowych.</p> <p class="lato"><strong>Okres przechowywania danych osobowych</strong><br />Dane osobowe student&oacute;w ChAT będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu kształcenia, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.<br />Dane osobowe pracownik&oacute;w ChAT będą przechowywane przez okres zatrudnienia w ChAT, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.</p> <p class="lato"><strong>Odbiorcy danych osobowych</strong><br />Odbiorcami danych student&oacute;w ChAT będą podmioty uprawnione na podstawie przepis&oacute;w prawa oraz dostawca studenckiej poczty elektronicznej.<br />Odbiorcami danych pracownik&oacute;w ChAT będą podmioty uprawnione na podstawie przepis&oacute;w prawa oraz dostawca służbowej poczty elektronicznej.<br />Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni przez Administratora pracownicy, kt&oacute;rzy muszą mieć dostęp do tych danych, by wykonywać swoje obowiązki.</p> <p class="lato"><strong>Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych</strong><br />Osoby, kt&oacute;rych dane osobowe są przetwarzane w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, mają prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania lub żądania ich usunięcia, o ile nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające spełnienie tego żądania, przewidziane w art. 17, ust. 3 RODO.<br />Prawo do przenoszenia danych może zostać zrealizowane tylko w przypadku wynikającym z art. 165 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tzn. w związku z chęcią przeniesienia z uczelni macierzystej na inną uczelnię, w tym uczelnię zagraniczną.</p> <p class="lato"><strong>Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania</strong><br />Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepis&oacute;w prawa.<br />Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową przyjęcia na studia lub zawarcia umowę o pracę.</p> <p><strong>Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych</strong><br />W przypadku kiedy osoba, kt&oacute;rej dane osobowe są przetwarzane przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, uzna, że są one przetwarzane z naruszeniem przepis&oacute;w og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).</p> http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem10 UWAGA <p><span style="color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff;">Katalog kartkowy został zamknięty w roku 2000. Książki pozyskane do biblioteki po tym terminie umieszczone są wyłącznie w KATALOGU KOMPUTEROWYM</span><strong></strong><em></em></p> http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem1